top of page
Anchor 1

משרדי ביונד

טל: 03-7502244

רוטשילד 15, תל אביב

משרדי פרוסיד

טל: 073-2552910

מדינת היהודים 89, הרצליה

צרו קשר

עשרת ערוצי פעולה לשכונה מקיימת

הקרן פועלת לאור היעד ה- 11 של האומות המאוחדות לפיתוח בר קיימא: הפיכת הערים וההתיישבויות האנושיות למכלילות, בטוחות, גמישות ובנות קיימא. 

קרן הדרים מחוייבת למדדים חברתיים וסביבתיים אותן היא מפתחת יחד עם בעלי העניין בשכונה, בהם מִנְהלת שכונת הדר  ואגפי העיריה השונים  (גוף עירוני), מועצת השכונה (גוף אזרחי), קרן שח"ף  (קרן פילנתרופית), קהילות מקומיות , משרד התכנון גבריאלי סגל , מרכז הגר ומומחים נוספים.

 

הקרן בחרה במודל 'חיים של עולם אחד'  של ארגון Bio Regional.

כמסגרת התייחסות הוליסטית לשכונה מקיימת, המארגנת את הערכים לאורם היא פועלת. המודל מחולק לעשרה ערוצי פעולה, אשר בכל אחד מהם אנו בונים מערכת של הגדרת מדדים המותאמים לשכונה, את אופן מדידתם ואת מועדי המדידה.


הקרן תפעל להשגת תו תקן של B Corp. 

האימפקט

חינוך לקיימות

חינוך מבוסס מקום המחויב לשינוי חברתי, מוסדות חינוך ירוקים, למידה על הסביבה, בתוך ולמען הסביבה, מזון מקומי ומזין 

תכנון ובנייה

דיור הוגן לכול, בניה ירוקה, שימוש בחומרים מקומיים, שיתוף ציבור בתכנון

פסולת

אשפה ואפס פסולת שימוש חוזר, הפרדת הפחתת צריכה ופסולת, להטמנה.

תחבורה מקיימת

קידום הליכה ורכיבה על אופניים ושימוש   בתחבורה ציבורית.

אנרגיה

התייעלות אנרגטית

בבתים, מבנים

ותשתיות, קידום

אנרגיות מתחדשות.

בריאות ואושר

קידום חיים בריאים, תזונה ראויה ויחסים חברתיים ענפים, ליצירת משמעות וסיפוק.

כלכלה מקומית

פיתוח כלכלה מקומית ומקיימת  לקידום סחר הוגן וצמצום פערים.

קהילה מורשת ותרבות

טיפוח זהות וידע מקומיים, קידום דמוקרטיה עירונית פעילה, רב דוריות וחוסן קהילתי.

טבע

שימור טבע ובתי גידול, בעיר ומחוץ לה והנגשתם לציבור.

מים

שימור מים, שימוש מים מושכל, הפחתה בצריכה, מניעת זיהום מקורות המים.

bottom of page