top of page

מודל הפעולה 

על מנת לעמוד במטרת הקרן להשיא רווחים לצד אימפקט חברתי וסביבתי מדיד הקרן פועלת במודל ייחודי הכולל מספר ערוצי פעולה.

הקרן פועלת לאור היעד ה-11 של האומות המאוחדות לפיתוח בר קיימא: הפיכת הערים וההתישבויות האנושיות למכלילות בטוחות גמישות ובנות קיימא 11 UN SDG

United Nations Sustainable Development Goals

קרן הדרים מחויבת למדדים חברתיים וסביבתיים אותן היא פיתחה באמצעות גורמים מקצועיים ועל פיו היא פועלת.

עשרת ערוצי הפעולה לשכונה מקיימת 

חינוך לקיימות

חינוך מבוסס מקום המחויב לשינוי חברתי, מוסדות חינוך ירוקים, למידה על הסביבה, בתוך ולמען הסביבה, מזון מקומי ומזין. 

תכנון ובנייה

דיור הוגן לכול, בניה ירוקה, שימוש בחומרים מקומיים, שיתוף ציבור בתכנון.

תחבורה מקיימת

קידום הליכה ורכיבה על אופניים ושימוש   בתחבורה ציבורית.

פסולת

אשפה ואפס פסולת שימוש חוזר, הפרדת הפחתת צריכה ופסולת, להטמנה.

אנרגיה

התייעלות אנרגטית

בבתים, מבנים

ותשתיות, קידום

אנרגיות מתחדשות.

בריאות ואושר

קידום חיים בריאים, תזונה ראויה ויחסים חברתיים ענפים, ליצירת משמעות וסיפוק.

כלכלה מקומית

פיתוח כלכלה מקומית ומקיימת  לקידום סחר הוגן וצמצום פערים.

קהילה מורשת ותרבות

טיפוח זהות וידע מקומיים, קידום דמוקרטיה עירונית פעילה, רב דוריות וחוסן קהילתי.

טבע

שימור טבע ובתי גידול, בעיר ומחוץ לה והנגשתם לציבור.

מים

שימור מים, שימוש מים מושכל, הפחתה בצריכה, מניעת זיהום מקורות המים.

*מרכז השל לקיימות

משרדי ביונד

טל: 03-7502244

רוטשילד 13, תל אביב

משרדי פרוסיד

טל: 073-2552910

מדינת היהודים 89, הרצליה

צרו קשר

bottom of page